Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä
Tuikkiville Oy
Y-tunnus:
osoite:
p.
sähköposti:

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat asiakassuhteiden ylläpito, markkinointi, sekä hautajaisten järjestäminen.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Kotiosoite
– Henkilötunnus
– Sukulaissuhde vainajaan
– Asiakashistoria
– Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kahden vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaatai anonymisoi tiedot vuoden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Shopping Cart
Scroll to Top